Yleiset sopimusehdot

Tmi murrellesi

Tmi murrellesi koirahierontaa koskevat yleiset ehdot 2/2018

SOVELTAMISALA JA PALVELUN KUVAUS

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Tmi murrellesi tuottaa ja järjestää koirahierontaa ja siihen liittyviä palveluita kuluttajille, yrityksille tai muille asiakkaille. Koirahierontapalvelut kattavat muun muassa koirahierontaa kotikäyntinä, koirahierontaa vastaanotolla, koiran uittamispalveluita, neuvontaa, konsultointia, luennointia sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tukipalvelut, ajanvarauksen ja laskutuksen ("Palvelut").
Näitä yleisiä ehtoja ei sovelleta mahdolliseen ravinnon, tai tavaran myyntiin taikka hoitovälineiden lainaukseen.

Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista osapuolet eivät voi sopia toisin.

MÄÄRITELMÄT

"Asiakas" tarkoittaa hierottavaa koiraa vastaanotolle tuovaa tai hierojaa kotikäynnille tilaavaa tahoa riippumatta siitä, onko koira hänen omistuksessaan tai hallinnassaan.
"Palveluntarjoaja" tarkoittaa Tmi murrellesi koirahierojaa.

"Palvelut" tarkoittaa Palveluntarjoajan tarjoamia koirahieronta ja lihashuollonpalveluita.
"Potilas" tarkoittaa hoidon kohteena olevaa eläintä.

SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Näiden yleisten ehtojen mukaisissa Palveluissa sopimusosapuolina ovat Tmi murrellesi ja Asiakas.

Palvelun toteuttaa kouluttettu koirahieroja yksityisenä elinkeinoharjoittajana.

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun Palveluntarjoaja ja Asiakas sopivat ajanvarauksesta. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen puhelimitse, sähköpostitse tai koirahieronnan yhteydessä suullisesti.

PERUUTUS JA VIIVÄSTYS

Ajanvaraus ja Palvelu tulee peruuttaa puhelimitse tai sähköpostilla viimeistään 24 tuntia ennen varattua hoitoaikaa. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai ajan muutoksesta sekä peruuttamattomasta ajasta Palveluntarjoaja veloittaa palvelun täyden hinnan ilman kilometrikorvauksia. Äkillisissä sairastumistapauksissa myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tehdyistä peruutuksista ei veloiteta, epäselvissä tilanteissa Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia asiasta eläinlääkärin todistus. Jos Asiakas tai Potilas saapuu vastaaotolle oleellisesti myöhässä Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan Asiakkaan ja Potilaan vastaan sovittuna aikana, mutta kotikäynnein tehtävästä palveluiden luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida täsmällisesti taata. Jos Palveluntarjoaja myöhästyy sovitusta ajankohdasta yli 30 minuuttia, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelu veloituksetta ilmoittamalla siitä viivytyksettä Palveluntarjoajalle.

HINNAT

Palveluihin sovelletaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnastojen muutoksiin.

MAKSUEHTO

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, Asiakas maksaa Palvelun kertamaksuna Palveluntarjoajan hyväksymillä maksukorteilla tai käteisellä hoitokäynnin yhteydessä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle ennen ajanvarausta ja Palvelun aloittamista, jos Asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa Palvelua näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että Asiakas jättää maksun maksamatta.

Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus‐ ja perintäkulut. Palveluntarjoaja siirtää kaikki maksamattomat erääntyneet laskut perintätoimiston hoidettavaksi.

ASIAKAS‐ JA POTILASTIEDOT SEKÄ VAITIOLOVELVOLLISUUS

Asiakas‐ ja potilastietojen keräämisen, säilyttämisen, luovutuksen ja muun käsittelyn sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja asiakas- ja potilastietojen käsittelystä on luettavissa Tmi murrellesi rekisteriselosteesta, joka löytyy www.murrellesi.net verkkosivuilta.

PALVELUN OMINAISUUDET JA LAATU

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään eläinten hoitoon ja huolenpitoon soveltuvassa lainsäädännössä. Palvelujen luonteen vuoksi tiettyä hoidollista lopputulosta taikka sairaudesta tai vammasta paranemista ei voida taata. Palveluntarjoajan verkkosivuilla, tieteellisissä julkaisuissa ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä ja pätee vain kyseisessä tapauksessa vallinneisiin seikkoihin.

Hieronnan vasta-aiheet ovat lueteltu Tmi murrellesi verkkosivuilla, asiakkaan vastuulla on saattaa kaikki mahdolliset potilaan vasta-aiheet palveluntarjoajan tietoon ennen hoidon aloittamista. Mikäli Potilaalla on taustalla krooninen sairaus, vammautuminen tai lääketieteellinen operaatio tulee asiakkaan varmistaa koirahieronnan sopivuus ja mahdolliset kuntoutus ohjeet potilaalle hoitavalta eläinlääkäriltä.

Palvelutarjoaja ei diagnosoi vaivoja tai vammoja, diagnosoinnin tekee aina eläinlääkäri, palveluntarjoaja voi asiakkaan halutessa konsultoida hoitavaa eläinlääkäriä tai esittää arvioita potilaan lihaskunnosta pyydettäessä.

PALAUTTEIDEN JA VAATIMUSTEN KÄSITTELY

Palveluita koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti viivytyksettä asiakkaan ja Tmi murrellesi koirahieroja välillä. Vaatimukset on tehtävä Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä 2 viikon kuluessa Palvelun toimittamisesta.

VAHINGONKORVAUS

Palveluntarjoaja vastaa Palvelua tuotettaessa aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu Palvelusta maksettuun hintaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välillistä vahingoista, kolmannen osapuolen kustannuksista eikä ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista viivästyksistä tai vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan katsoa lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.